تمرینات

عنواندرستاریخ درجتاریخ تحويل
rar ارائه پیشنهاد در خصوص فولدینگ و دیکانستراکشن معماری معاصر غرب1399/03/131399/03/20
rar ارائه طرح معماری به سبک های -تک و اکو-تکمعماری معاصر غرب1399/02/211399/02/28
rar 2. بررسی تحلیلی مدرن متاخر و نطریه پست مدرن معماری معاصر غرب1399/02/081399/02/15
ocx 1.امتحان بخش معماری مدرنمعماری معاصر غرب1399/01/161399/01/24
خطا ...
آدرس ایمیل وارد شده نامعتبر است.
متوجه شدم